ISIDORUS prawo
Dzisiaj jest sobota, 20. lipca 2024    
Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
Logowanie | RejestracjaNajnowsze:
Przepisy prawne
Porady prawne
Powrót Powrót
Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" Drukuj
niedziela, 10 maja 2009, 13:30
Dodał: (Admin)
W dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła:

- uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”,

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.Cele programu:
- rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Program skierowany jest do:
1. uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł.
2. uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej)na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas wymienionych w programie.

W przypadku szkół artystycznych liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów klas wymienionych w programie szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Sposób realizacji i finansowania programu:


Programem objętych zostanie ok. 550 tysięcy dzieci. Na realizację programu przeznacza się 104 tys. zł z budżetu państwa na 2009 rok.


Grupa beneficjentów - Dofinansowanie

* dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 150 zł

* dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 150 zł

* dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 170 zł

* dla uczniów klas I gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz klas IV ogólnokształcących szkół baletowych - do kwoty 280 zł


Organem koordynującym program jest Minister Edukacji Narodowej.

Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadanie przez kuratora oświaty.
W przypadku szkół artystycznych koordynatorem programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostanie wskazana przez wojewodów na podstawie informacji zebranych z poszczególnych gmin. Liczba uczniów szkół artystycznych zostanie wskazana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wojewoda przekaże dotacje gminom. Gmina ustali liczbę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. Gmina przekaże dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów informację o liczbie uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w danej szkole ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokona podziału liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przekaże dyrektorom informację o liczbie uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w tym trybie w danej szkole, oraz przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokona odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy dla miejsca siedziby szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek lub paragon.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Zasady udzielenia dofinansowania:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku uczniów szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego). Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją właściwemu wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz odpowiednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po otrzymaniu listy uczniów odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy szkoły, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

Pieniądze wypłaca się po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, rachunek lub paragon. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.

W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej


Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)
Aby dodać komentarz, proszę się zalogować.
Logowanie:
Użytkownik: Hasło: Pamiętaj!   
   Zarejestruj się
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.

Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.01704502